Co to jest resurs żurawia wieżowego?

Dźwigmar » Blog » Co to jest resurs żurawia wieżowego?

Żurawie wieżowe to duże urządzenia dźwignicowe, które wykorzystywane są do realizacji inwestycji budowlanych o różnym stopniu złożoności. Nie ulega wątpliwości, że dla bezpieczeństwa pracy na budowie konieczne jest systematyczne kontrolowanie stanu technicznego tych urządzeń. Jednym z koniecznych etapów sprawdzania stanu technicznego żurawi jest określenie i kontrola ich resursu. Dowiedz się, czym jest resurs dźwigu, na czym polega i jak go obliczyć.

resurs żurawia wieżowego

Co to jest resurs żurawia wieżowego?

Definicję resursu określa Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 roku. Według niej resurs dźwigu to wartość, która wyznacza graniczne parametry, jakie stosuje się do oceny oraz identyfikacji stanu technicznego urządzenia dźwignicowego. Owe parametry mają być określane na podstawie liczby przepracowanych cykli, stanu obciążenia urządzenia w określonym czasie eksploatacji, a także z uwzględnieniem faktycznych warunków użytkowania.

Resurs żurawia wieżowego – na czym polega?

Urządzenia dźwignicowe, takie jak żurawie wieżowe, muszą być regularnie poddawane kontroli technicznej, a także serwisowane. W razie wystąpienia takiej potrzeby żurawie wieżowe na wynajem poddawane są pracom naprawczym. Analiza i obliczenie stopnia wykorzystania resursu dźwigu są niezbędne przed przystąpieniem do prac modernizacyjnych lub planowych prac naprawczych związanych z najważniejszymi mechanizmami i konstrukcją dźwignicy. Jest to etap niezbędny, ponieważ przekroczenie granic resursu żurawia wieżowego wiąże się z koniecznością wykonania przeglądu specjalnego, a następczo raczej na pewno kapitalnego remontu urządzenia.

Sprawdź naszą ofertę

 

Kto może przeprowadzić analizę resursu żurawia dźwignicy?

Analiza resursu dźwigu może zostać wykonana wyłącznie przez kompetentnych i wykwalifikowanych specjalistów, którzy posiadają niezbędną wiedzę do określenia i przeprowadzania obliczeń wykorzystania resursu urządzeń transportu bliskiego (do tej grupy urządzeń należą m.in. żurawie wieżowe). Przy analizie resursu dźwigu wymagane jest zachowanie należytej precyzji. Zgodnie z aktualnym stanem prawnym, tylko uzyskanie formalnie potwierdzonego wyniku analizy resursu żurawia wieżowego umożliwia dalsze użytkowanie urządzenia lub przeprowadzenie prac naprawczych czy serwisu żurawia wieżowego.

Jak obliczyć resurs żurawia wieżowego?

Przed przystąpieniem do obliczenia resursu żurawia wieżowego należy przeprowadzić analizę kluczowych parametrów urządzenia. Jednocześnie wyznaczona musi być wartość graniczna jednostki, w której mierzone są dane parametry. Konieczne jest też określenie korelacji pomiędzy tymi parametrami.

Parametry będą zawsze zależeć od typu urządzenia, obowiązujących norm prawnych i norm wytworzenia danej maszyny, grupy natężenia pracy i innych składowych, które regulują przebieg jego produkcji. Wykorzystanie resursu żurawia ma podstawowy wyznacznik analizy, którym jest zależność pomiędzy liczbą wykonanych cykli i czasem pracy wszystkich mechanizmów a procentowym rozkładem unoszonego ciężaru.

Sprawdź także ofertę  Żurawi Liebherr

Podobne wpisy