Jak wygląda kurs na operatora żurawia wieżowego ?

Branża budowlana i przemysłowa w Polsce ciągle się rozwija. Wzrost liczby inwestycji deweloperskich sprawia, że nieustannie poszukiwani są operatorzy żurawi wieżowych. Praca w tej roli jest nie tylko dobrze płatna, ale także perspektywiczna zarówno w kraju, jak i za granicą. Jeśli masz przynajmniej 18 lat i co najmniej wykształcenie podstawowe, a lekarz medycyny pracy wydał orzeczenie potwierdzające Twoją zdolność do pracy jako operator żurawia, śmiało możesz podjąć próbę zdobycia uprawnień do pracy w tym zawodzie.

Jakie wymagania trzeba spełnić, aby zostać operatorem żurawia?

Uprawianie zawodu operatora żurawia wieżowego wymaga ukończenia kursu na operatora żurawi wieżowych oraz zdania państwowego egzaminu. Przystąpić do kursu mogą osoby, które ukończyły 18. rok życia oraz nie mają żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do pracy w tym charakterze.

Przebieg kursu na operatora żurawia

Uprawnienia operatora żurawia wieżowego i szybkomontującego pozwalają na obsługę:

  • żurawia wieżowego (zwanego także budowlanym) podnoszącego ładunek na haku opuszczanym na linie z wysięgnika
  • żurawia szybkomontującego dolnoobrotowego, którego konstrukcja umożliwia przygotowanie do pracy w krótkim czasie bez użycia dodatkowych urządzeń oraz do obsługi ładunku na haku opuszczanym na linie z wysięgnika żurawia

W kursach operatorskich przekazywane są treści, które zostały zatwierdzone przez Urząd Dozoru Technicznego. To oznacza, że zawartość programu nauczania jest ustalona i kontrolowana przez UDT. Jednakże sposób prowadzenia kursu może być dostosowywany elastycznie, aby sprostać potrzebom i wymaganiom konkretnej grupy uczestników.

Szkolenie na operatora żurawia składa się z dwóch głównych części: teoretycznej (wykładowej) oraz praktycznej. W trakcie części teoretycznej uczestnicy kursu zdobywają wiedzę na temat kluczowych aspektów związanych z pracą na żurawiach wieżowych. W ramach tego etapu szkolenia, przyszli operatorzy zapoznają się między innymi z następującymi zagadnieniami:

  • budową i charakterystyką żurawi wieżowych, które podlegają kontroli Urzędu Dozoru Technicznego;
  • zasadami ładunkoznawstwa;
  • różnymi typami żurawi wieżowych, jakie są stosowane;
  • przepisami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi na stanowisku operatorskim;
  • bezpiecznym sposobem eksploatacji żurawi wieżowych;
  • postępowaniem w przypadku awarii lub wypadku podczas pracy na żurawiu wieżowym;
  • regulacjami Urzędu Dozoru Technicznego dotyczącymi żurawi wieżowych;
  • ogólnymi informacjami na temat samego Urzędu Dozoru Technicznego.

Wszystkie te zagadnienia stanowią istotną część kursu na operatora żurawia i mają na celu zapewnienie kompleksowego i właściwego przygotowania do pracy w tej specjalistycznej roli.

Interesuje Cię wynajem żurawi do realizacji inwestycji budowlanych? Sprawdź: Wynajem żurawi Wrocław

 

Kabina żurawia wieżowego

Część praktyczna kursu na operatora żurawia

Część praktyczna kursu na operatora żurawia polega na szkoleniu, które ma na celu nauczenie przyszłych operatorów umiejętności obsługi i pracy z żurawiem wieżowym. To etap szkolenia, gdzie teoria przechodzi w praktykę, a uczestnicy zdobywają konkretną wiedzę i umiejętności związane z tym zawodem.

W trakcie tej części kursu operatorzy uczą się m.in. obsługi żurawia, podnoszenia i opuszczania ładunków, pracy na wysokości, zasad BHP, postępowania w sytuacjach awaryjnych, precyzji i dokładności.

Uczestnicy kursu mają okazję wykonywać praktyczne ćwiczenia, które pozwalają im nabywać doświadczenie w rzeczywistych warunkach, często zmiennych i trudnych.

Jak długo ważne są uprawnienia operatora żurawia wieżowego?

Aktualnie, zaświadczenia kwalifikacyjne wydawane przez Dozór Techniczny mają okres ważności wynoszący 5 lat. Wcześniej otrzymane poświadczenia bezterminowe przestaną obowiązywać w dniu 1 stycznia 2024 roku. W celu przedłużenia ważności tych uprawnień, konieczne jest złożenie wniosku do organu Dozoru Technicznego, który je wydał. Optymalnym momentem na złożenie niezbędnych dokumentów jest okres około 3 miesięcy przed upływem terminu ważności.

 

Twoja firma potrzebuje żurawi na własność? Sprawdź sprzedaż żurawi w firmie Dźwigmar.

 

Jakie badania lekarskie są niezbędne do wykonywania zawodu operatora żurawia?

Kandydat na operatora żurawia wieżowego musi przejść badania lekarskie, w tym badanie lekarskie do celów pracy na stanowisku operatorskim. Jest to ważna procedura mająca na celu upewnienie się, że osoba jest zdolna do wykonywania tego zawodu w sposób bezpieczny. Badanie powinno być wykonane przez lekarza medycyny pracy lub innego upoważnionego specjalistę medycyny. Obejmuje badanie wysokościowe oraz testy psychologiczne. Badania wysokościowe sprawdzają sprawność psychomotoryczną. Lekarz ocenia ogólny stan zdrowia pracownika, a następnie kieruje go na badania specjalistyczne – neurologiczne, okulistyczne, laryngologiczne z oceną błędnika. Podczas takich badań zwraca się uwagę na narząd równowagi i słuchu, zdolność prawidłowej oceny odległości i rozpoznawania barw, ostrość widzenia, a także widzenie przestrzenne. Badania z psychotechniki obejmują ankiety i testy osobowości, a także testy sprawności umysłowej, podzielności i koncentracji uwagi oraz testy aparaturowe, czyli badanie czasu reakcji, oceny prędkości, koordynacji wzrokowo-ruchowej. Wyniki badań powinny być zgodne z wymaganiami określonymi przez odpowiednie organy regulacyjne.

Wyniki badań lekarskich są istotne dla uzyskania odpowiednich uprawnień i pozwolenia na pracę jako operator żurawia wieżowego. Ważne jest, aby każdy kandydat na to stanowisko regularnie przechodził badania lekarskie, aby utrzymać swoje kwalifikacje i zapewnić bezpieczeństwo na placu budowy.

Sprawdź naszą ofertę

 

Egzamin na operatora żurawia wieżowego

Po zakończeniu kursu na operatora żurawi wieżowych organizowany jest egzamin państwowy składany przed dwuosobową komisją powołaną z ramienia Urzędu Dozoru Technicznego. Podczas egzaminu weryfikowane są nabyte umiejętności praktyczne oraz sprawdzana jest wiedza teoretyczna.

Pozytywne zaliczenie części praktycznej i teoretycznej uprawnia do legalnego rozpoczęcia pracy na stanowisku operatora żurawi wieżowych. Na wyraźne życzenie można uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu w języku polskim i wybranych językach obcych.

Dlaczego warto zostać operatorem żurawia?

Zdecydowanie warto uzyskać kwalifikacje do pracy jako operator żurawia z kilku powodów. Praca na tym urządzeniu jest atrakcyjna nie tylko ze względu na korzystne wynagrodzenie, ale także ze względu na satysfakcję, jaka się z nią wiąże. Zobacz też: Jak wygląda dzień operatora żurawia?

Operator żurawia ma możliwość uzyskiwania wysokich dochodów, a w miarę zdobywania doświadczenia, wynagrodzenie może systematycznie rosnąć. Co więcej, rola operatora żurawia ma istotne znaczenie na placu budowy, ponieważ postęp prac często zależy od jego umiejętności i precyzji.

Posiadając uprawnienia do obsługi żurawia, można również rozważyć pracę za granicą, co często okazuje się bardzo opłacalne. Jest to szczególnie istotne, ponieważ operatorzy żurawi są cenieni i poszukiwani nie tylko na rodzimym rynku pracy, ale także za granicą. Warto więc rozważyć uzyskanie tych kwalifikacji, aby otworzyć sobie drzwi do perspektywicznej kariery zawodowej.